Projektet avser byggnation av  stödmur med ny överbyggand för gång- och cykelbana, omläggning av dag- och spillvattenledningar samt belysningsanläggning. Beställare Mölndals stad.