Lillhagsparken

Projektet avser gatu- och VA-arbeten inför uppförande av byggnader inom ny detaljplan i Lillhagsparken

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Trafikkontoret, Kretslopp och Vatten och Göteborg Energi

Billingegatan

Utbyggnad av det kommunala VA-nätet på Billingegatan i Göteborg

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Kretslopp och Vatten

Barnhemsgatan

VA-, markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på Barnhemsgatan i Mölndals innerstad

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Mölndal Stad

Rondell Torp

Byggnation av ny cirkulationsplats på Delsjövägen samt färdigställande av nya gator i nytt bostadsområde

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Trafikkontoret

Spillvattenledning Ringön

Omläggning av ny tryckspillvattenledning i dimension 710mm samt uppbyggnad för planerad lokalgata

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Trafikkontoret

Selma Lagerlöfs torg

VA- och markarbeten med tillhörande grundläggning i form av spontkonstruktioner, pålning och betongarbeten för nytt centrumhus och stadsdelshus

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Göteborgs Lokaler

Sjöfartsmuseet

VA- och markarbeten med tillhörande grundläggning i form av spontkonstruktioner, pålning, sprängning, vajersågning och betongarbeten för nytt akvarium i Sjöfartsmuseet

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Flodén Byggnads AB / Higab

Parkeringsdäck Stadsskogen

Byggnation av ett nytt parkeringsdäck i två plan varav plan 1 är under mark, Grundläggning utförs på berg med hjälp av permanenta spontkonstruktioner.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Fabs AB, Alingsås kommun

Lundenhallen

Mark-, grundläggning- och betongarbeten för ny idrottshall. En pålad betongplatta där komplicerade sprängningsarbeten utfördes i närheten av befintlig byggnation.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Idrotts- och föreningsförvaltningen

Ruddalen

Byggnation av ny bandypist på Ruddalen med tillhörande rör anläggning samt förberedelser för en eventuell framtida byggnation av inomhushall

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Idrott- och föreningsförvaltningen